Giới thiệu

Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, vai trò của ngành công thương càng được đánh giá cao. Với chức năng quản lý nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn về lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Sở Công Thương có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương. Trong các hoạt động của ngành Công Thương, thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng. Trên tầm vĩ mô, để phục vụ quản lý nhà nước, thông tin công nghiệp và thương mại là một căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển sản xuất, thương mại trong nước cũng như hội nhập quốc tế; xây dựng chiến lược, quy hoạch, xây dựng, giám sát và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công nghiệp và thương mại. Ở tầm vi mô, thông tin công nghiệp và thương mại, mà trước hết là thông tin thị trường đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kịp thời điều chỉnh các cân đối cung - cầu nhằm ổn định thị trường, phục vụ tốt sản xuất và đời sống xã hội. Ngoài ra, thông tin công nghiệp và thương mại rất cần thiết trong việc định hướng phát triển, quyết định phương án sản xuất - kinh doanh tối ưu của dân cư và doanh nghiệp. Để đáp ứng kịp thời, đầy đủ các yêu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về công thương, đồng thời phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động của các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức liên quan.

Cơ sở dữ liệu Công nghiệp và Thương mại, đảm bảo các tiêu chí sau:

  • Hệ thống Cơ sở dữ liệu Công nghiệp và Thương mại Bắc Kạn được xây dựng trên nền tảng CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) thành một cổng thông tin dữ liệu dùng để lưu trữ, quản lý tập trung dữ liệu về Công nghiệp và Thương mại.
  • Tin học hóa công tác quản lý, lưu trữ cho các phòng ban của Sở Công Thương
  • Trước đây, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rất khó tiếp cận với các dữ liệu về Công nghiệp Thương mại. Hệ thống giúp cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận dữ liệu để phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Kạn.
  • Khả năng tích hợp, triển khai lên website của Sở, theo mô hình thông tin tập trung.